Realizácia zákazky – Akvizícia

Vlastný výber zamestnancov pre zamestnávateľov prebieha štandardizovaným postupom.

Tento výber je uskutočnený na základe skúseností zadávateľa a definovania presných potrieb na kvalifikáciu, schopností a zaťaženie jednotlivých zmyslov.

Ďalším predpokladom vhodného výberu s najväčšou úspešnosťou je presná prezentácia výrobného procasu, požadovaných výrobných a profesných úkonov, ich početnosti a tiež čo najpresnejší popis výrobného prostredia.

profil_spolocnosti_1bPred zaradením na pracovisko je zamestnanec preukázateľne poučený a preskúšaný z vnútropodnikových smerníc, je zaškolený a preskúšaný v BOZP a PO v zákldnom školení i pre konkrétne pracovné miesto a vlastný pracovný výkon.

REALIZÁCIA VÝKONU PRACOVNÍKA

Každý pracovník je preverený zo svojich prezentovaných kvalifikácií a schopností odbornou osobou zo strany objednávateľa.

Každá pracovná skupina má určeného predáka, osobu zodpovednú za vedenie, kontrolu a plnenie kvality, kvantity a času. Nesie zodpovednosť tiež za dodržiavanie bezpečnostných a interných predpisov a za ochranu majetku objednávateľa.

Tento predák sa ďalej zúčastňuje na odovzdaní a prevzatí diela, riešení ??????, odstraňovaní chýb a nepodarkov. Na konci definovaného obdobia je poverený uskutočniť sumarizáciu a všetky podklady za odvedenú prácu skupiny odsúhlasiť s poverenou osobou bjednávateľa.

Takto odsúhlasený dokument je podkladom pre fakturáciu.

Spoločnosť v prípade nerealizovania zákazky pred jej začatím (plnenie podľa podpísanej zmluvy) neúčtuje žiadne poplatky.

PRACOVNÉ POMÔCKY / BOZP

Pracovníci sú riadne preškolení pre výkon profesie z problematiky BOZP, majú riadne lekárske prehliadky.

profil_spolocnosti_1b

Pre výkon profesie alebo práce sú vybavení základnými pracovnými pomôckami, teda pracovný odev, obuv, ochrana hlavy.

Špecifické OOPP pridelí pracovníkom na základe miestnej dokumentácie BOZP podľa identifikácie rizík objednávateľ a prevedie zápis do listu OOPP podľa internej dokumentácie zhodne s kmeňovými zamestnancami.

CENA ZA PLNENIE / PLATOBNÉ PODMIENKY

Bežná doba na fakturáciu je stanovená na 14 dní po odsúhlasení výkonov a odvedené práce oboma zmluvnými stranami alebo ich oprávnenými zástupcami. K odsúhlaseniu musí dôjsť najneskôr do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po odvedení diela.

Hodinová sadzba za jednotlivé profesie alebo i pracovníkov je vždy stanovená dohodou. Sadzba je kalkulovaná na základe mzdy, odvodov, nákladov na pracovníka a zisku spoločnosti.

POISTENIE

Táto oblasť je riešená nad rámec zákonného poistenia vždy na základe dohody podľa požiadaviek a skúseností objednávateľa a podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

LOOKSERVICE s.r.o.